VISJON – OPPDRAG – VERDIER

Visjon-oppdrag-verdier

Visjon

Visjon er bildet av den fremtidige tilstanden som Gud har vis oss i Ordet sitt. Hele Bibelen viser ulike sider av hva Gud har planlagt, men Habakkuk 2,14 er det skriftstedet som best oppsummerer visjonen av Guds plan og vilje.

Hele jorden skal bli fylt med kunnskap om Herrens herlighet, slik vannet dekker havets bunn. (Hab 2,14)

 • Jesus ut til hvert menneske
 • Menigheten for Gud
 • Samfunnet fylt av Guds rike og hans rettferdighet

Det apostoliske oppdraget

Det apostoliske oppdraget er sju punkter som oppsummerer hva Gud har bedt sine apostler og profeter om å prioritere, i lys av visjonen Gud har gitt oss.

 1. Det apostoliske oppdraget er å forkynne evangeliet om Guds rike slik at folk vender om fra synd og bøyer seg under Jesu Kristi herredømme.
 2. Det apostoliske oppdraget er å gjøre alle folkeslag til disipler slik at hele nasjoner, kulturer og samfunn blir fylt av Guds rike og hans rettferdighet.
 3. Det apostoliske oppdraget er å bygge disipler sammen til levende fellesskap – plante menigheter for Gud – som fungerer slik han vil, til hans ære.
 4. Det apostoliske oppdraget er å føre tilsyn med disse flokkene og hjelpe dem til framgang og glede i troen så de kan nå sin fulle vekst og ha hele Kristi fylde.
 5. Det apostoliske oppdraget er å fostre fram et profetisk folk som gjennom liv, tjeneste og forkynnelse kan være lys og salt – et tegn, en demonstrasjon av den kommende verden.
 6. Det apostoliske oppdraget er å hjelpe fattige og mennesker i nød til å komme ut av sin vanskelige situasjon og bedre livskvaliteten deres.
 7. Det apostoliske oppdraget er å hjelpe alle kristne til en felles opplevelse av å være ett folk – Guds folk – i et fargerikt og mangfoldig fellesskap hvor vi når fram til enhet i tro og kjennskap til Jesus Kristus, Guds Sønn.

Verdier

Verdier er viktige kjennetegn og kvaliteter i livene våre. Ut fra hvem Jesus er, formes hva som er viktig for oss og hvem vi er kalt til å være. Verdiene slutter aldri å være viktige, uansett om vi møter motgang eller medgang, fremgang eller skuffelser.

1. Takk og tilbedelse

Prinsipp: Den herlige treenige Gud er opphav til livet. Han har skapt mennesker i sitt bilde til sin ære og har frikjøpt oss fra et liv i synd. Derfor skylder vi å gi han takk og tilbedelse i ånd og sannhet. (Rom 1,19-21; 11,36; Joh 4,23-24)

Praksis: Vi vil være til glede for Gud i alt vi er og gjør. Vi vil bruke tid med Gud i bønn, takk og tilbedelse når vi er alene og når vi er sammen. Bønn og lovsang har en sentral plass i samlingene våre. Vi takker Gud under alle forhold, sier nei til oss selv og er villige til å lide for evangeliet. (2 Kor 5,9 og 14; Apg 5,41; Fil 1,29;4,6; Ef 5,17-20; 1 Tess 5,16-18; Hebr 13,15-16)

2. Kristen identitet

Prinsipp: Jesus Kristus er den som gir innhold og mening til alt vi er og står for. Alt som er kristent er verdifullt. (Rom 10,9-10; 2 Kor 5,16-17; Fil 3,7-14; Hebr 3,1)

Praksis: Vi definerer oss i forhold til Jesus Kristus, ikke i forhold til menneske, kirkesamfunn, trosbekjennelser, opplevelser eller lignende. Vi ønsker å være samlende og ikke splittende og har vår felles identitet i Kristus. Sammen med alle andre kristne er vi Kristi kropp, Guds familie, det nye mennesket, et tempel for Den Hellige Ånd, Kristi brud, borgere i Guds rike og Guds hær. (Gal 3,26-29; Kol 3,11; Ef 1,22-23; 2,11-22; 5,25-32; 6,10-20)

3. Lydighet mot Guds ord

Prinsipp: Hele Bibelen er innblåst av Gud og er derfor Guds ord. Bibelen er åpenbaringen av Guds store plan og gode vilje og er det styrende grunnlaget for liv og lære. (2 Tim 3,16-17; Joh 10,35; 2 Pet 1,19-21)

Praksis: Vi nærer oss av Guds ord som skaper tro og lydighet. I alle spørsmål vi møter vil vi spørre: Hva vil Gud? Hva sier Bibelen? I møtet med et samfunn i endring er Bibelen vårt referansepunkt. Vi søker i Guds ord for å finne svar, og vi underordner oss Ordet og den apostoliske læren. Forkynnelse og undervisning av Guds ord har en sentral plass i samlingene våre. (Apg 2,42; Tit 2,2-15; 1 Tim 4,6-16; 2 Tim 2,15; 4,1-5)

4. Familieliv

Prinsipp: Ekteskapet mellom mann og kvinne er den kristne samlivsformen. Det er den tryggeste rammen for kjærlighet, den viktigste byggeklossen i samfunnet og kristne fellesskap, gitt oss av Gud for å avspeile himmel på jord. Mannen er hode og frelser for familien, mens mann og kone er likeverdige partnere som skal oppdra barna som er Guds verdifulle gaver. (1 Mos 2,24; Ef 5,21-33; 6,1-4)

Praksis: Vi vil verne om familien og hjelpe ektepar til et godt samliv så de kan gjøre hjemmet til et utviklende miljø for barna å vokse opp i. Det kristne fellesskapet er vårt felles familieliv kor enslige, eldre og alle generasjoner hjelper hverandre å vokse og utvikles som hele mennesker. (Ef 5,22-23; Kol 3,18-24; Tit 2,3-5)

5. Fargerikt fellesskap

Prinsipp: Alle mennesker er enestående og verdifulle i seg selv, og er skapt for fellesskap med Gud og vennskap med hverandre. Gjennom den nye pakt i Jesus Kristus har vi blitt en del av Guds fargerike fellesskap der ensretting og uniformering er negativt, mens mangfold og kreativitet er positivt. (1 Mos 1,26-28; 1 Kor 1,9; 1 Joh 1,1-7; 1 Kor 11; Ef 3,1-10; 1 Pet 4,10; Gal 3,26-29; Kol 3,11)

Praksis: Alle kristne må finne sin plass i det kristne paktsfellesskapet og tilhøre en lokal forsamling og underordne seg et lederskap. Vi vil bygge varme og trygge forhold ved å leve i lyset og vise trofast kjærlighet til hverandre. Vi vil utfylle hverandre og tjene hverandre med et mangfold av gaver og talent. Alle kristne har en utrustning og et ansvar i å bygge opp de andre ved å tjene der det trengs. (1 Kor 12-14; 1 Joh 1,7; Gal 5,22-25; Ef 4,1-6; Fil 2,1-5; Kol 3,12-15; Joh 13,34-35)

6. Autoritet og ansvar

Prinsipp: Autoritet er verdifullt fordi den har sitt opphav i Den treenige Gud. Lederansvar i det kristne fellesskapet hviler på Guds kall og utrustning, og er mest trygt i et fellesskap. Det er trygt og godt å underordne seg ledere som under Gud selv. (1 Mos 1,26-28; Ef 5,21; Apg 20,28; Hebr 13,7,17)

Praksis: Alle mennesker har et styreansvar og må gjøre regnskap for hvordan man har styrt til det beste for seg selv og fellesskapet. Lederansvaret i det kristne fellesskapet ligger hos et fellesskap av eldste som er utrustet av Den hellige ånd og er innsatt av apostler. Alt lederansvar viser seg ved å tjene og utvikle andre mennesker og få fram det beste i dem. Vi vil underordne oss under hverandre og lederne våre og gi dem den æren de fortjener. (2 Kor 5,10; Apg 14,23; Tit 1,5-9; 1 Tim 3,1-7; 1 Tess 5,12-13)

7. Å vinne mennesker for Gud

Prinsipp: Gjennom misjonsbefalingen om å gå ut i hele verden og gjøre alle folkeslag til disipler, har alle kristne fått et kall til å forkynne evangeliet og kristne folkeslag slik at Guds rike og hans rettferdighet får fylle alle nivå og områder i samfunnet. (Matt 28,18-20; Mark 16,15-18; Luk 24,44-49; Joh 20,21; Apg 1,8)

Praksis: Vi vil aktivt lete etter de fortapte for å berge dem. Vi vil be for og lyse fred og velsignelse over naboer og kontakter i arbeidslivet. Vi vil bygge vennskap med ikke-kristne og være tilstede så vi kan møte behov, helbrede syke, gjøre gode gjerninger, være lys og salt, være en merkbar positiv faktor i livet deres. Vi vil forkynne evangeliet om Guds rike med stor kraft og overbevisning. Vi vil vokse ved å mangfoldiggjøre oss selv på alle nivå i fellesskapet, og ved gruppedeling og menighetsplanting slik at alle mennesker kan bli en del av et fellesskap i gåavstand fra der de bor. Vi vil engasjere oss i media, politikk, utdanning, forsking, kulturliv osv. for å gjøre vår Herre Jesus Kristus kjent, elsket og etterfulgt. (Luk 19,10; 10,1-9)

Visjon-oppdrag-verdier

Visjon

Visjon er bildet av den fremtidige tilstanden som Gud har vis oss i Ordet sitt. Hele Bibelen viser ulike sider av hva Gud har planlagt, men Habakkuk 2,14 er det skriftstedet som best oppsummerer visjonen av Guds plan og vilje.

Hele jorden skal bli fylt med kunnskap om Herrens herlighet, slik vannet dekker havets bunn. (Hab 2,14)

 • Jesus ut til hvert menneske
 • Menigheten for Gud
 • Samfunnet fylt av Guds rike og hans rettferdighet

Det apostoliske oppdraget

Det apostoliske oppdraget er sju punkter som oppsummerer hva Gud har bedt sine apostler og profeter om å prioritere, i lys av visjonen Gud har gitt oss.

 1. Det apostoliske oppdraget er å forkynne evangeliet om Guds rike slik at folk vender om fra synd og bøyer seg under Jesu Kristi herredømme.
 2. Det apostoliske oppdraget er å gjøre alle folkeslag til disipler slik at hele nasjoner, kulturer og samfunn blir fylt av Guds rike og hans rettferdighet.
 3. Det apostoliske oppdraget er å bygge disipler sammen til levende fellesskap – plante menigheter for Gud – som fungerer slik han vil, til hans ære.
 4. Det apostoliske oppdraget er å føre tilsyn med disse flokkene og hjelpe dem til framgang og glede i troen så de kan nå sin fulle vekst og ha hele Kristi fylde.
 5. Det apostoliske oppdraget er å fostre fram et profetisk folk som gjennom liv, tjeneste og forkynnelse kan være lys og salt – et tegn, en demonstrasjon av den kommende verden.
 6. Det apostoliske oppdraget er å hjelpe fattige og mennesker i nød til å komme ut av sin vanskelige situasjon og bedre livskvaliteten deres.
 7. Det apostoliske oppdraget er å hjelpe alle kristne til en felles opplevelse av å være ett folk – Guds folk – i et fargerikt og mangfoldig fellesskap hvor vi når fram til enhet i tro og kjennskap til Jesus Kristus, Guds Sønn.

Verdier

Verdier er viktige kjennetegn og kvaliteter i livene våre. Ut fra hvem Jesus er, formes hva som er viktig for oss og hvem vi er kalt til å være. Verdiene slutter aldri å være viktige, uansett om vi møter motgang eller medgang, fremgang eller skuffelser.

1. Takk og tilbedelse

Prinsipp: Den herlige treenige Gud er opphav til livet. Han har skapt mennesker i sitt bilde til sin ære og har frikjøpt oss fra et liv i synd. Derfor skylder vi å gi han takk og tilbedelse i ånd og sannhet. (Rom 1,19-21; 11,36; Joh 4,23-24)

Praksis: Vi vil være til glede for Gud i alt vi er og gjør. Vi vil bruke tid med Gud i bønn, takk og tilbedelse når vi er alene og når vi er sammen. Bønn og lovsang har en sentral plass i samlingene våre. Vi takker Gud under alle forhold, sier nei til oss selv og er villige til å lide for evangeliet. (2 Kor 5,9 og 14; Apg 5,41; Fil 1,29;4,6; Ef 5,17-20; 1 Tess 5,16-18; Hebr 13,15-16)

2. Kristen identitet

Prinsipp: Jesus Kristus er den som gir innhold og mening til alt vi er og står for. Alt som er kristent er verdifullt. (Rom 10,9-10; 2 Kor 5,16-17; Fil 3,7-14; Hebr 3,1)

Praksis: Vi definerer oss i forhold til Jesus Kristus, ikke i forhold til menneske, kirkesamfunn, trosbekjennelser, opplevelser eller lignende. Vi ønsker å være samlende og ikke splittende og har vår felles identitet i Kristus. Sammen med alle andre kristne er vi Kristi kropp, Guds familie, det nye mennesket, et tempel for Den Hellige Ånd, Kristi brud, borgere i Guds rike og Guds hær. (Gal 3,26-29; Kol 3,11; Ef 1,22-23; 2,11-22; 5,25-32; 6,10-20)

3. Lydighet mot Guds ord

Prinsipp: Hele Bibelen er innblåst av Gud og er derfor Guds ord. Bibelen er åpenbaringen av Guds store plan og gode vilje og er det styrende grunnlaget for liv og lære. (2 Tim 3,16-17; Joh 10,35; 2 Pet 1,19-21)

Praksis: Vi nærer oss av Guds ord som skaper tro og lydighet. I alle spørsmål vi møter vil vi spørre: Hva vil Gud? Hva sier Bibelen? I møtet med et samfunn i endring er Bibelen vårt referansepunkt. Vi søker i Guds ord for å finne svar, og vi underordner oss Ordet og den apostoliske læren. Forkynnelse og undervisning av Guds ord har en sentral plass i samlingene våre. (Apg 2,42; Tit 2,2-15; 1 Tim 4,6-16; 2 Tim 2,15; 4,1-5)

4. Familieliv

Prinsipp: Ekteskapet mellom mann og kvinne er den kristne samlivsformen. Det er den tryggeste rammen for kjærlighet, den viktigste byggeklossen i samfunnet og kristne fellesskap, gitt oss av Gud for å avspeile himmel på jord. Mannen er hode og frelser for familien, mens mann og kone er likeverdige partnere som skal oppdra barna som er Guds verdifulle gaver. (1 Mos 2,24; Ef 5,21-33; 6,1-4)

Praksis: Vi vil verne om familien og hjelpe ektepar til et godt samliv så de kan gjøre hjemmet til et utviklende miljø for barna å vokse opp i. Det kristne fellesskapet er vårt felles familieliv kor enslige, eldre og alle generasjoner hjelper hverandre å vokse og utvikles som hele mennesker. (Ef 5,22-23; Kol 3,18-24; Tit 2,3-5)

5. Fargerikt fellesskap

Prinsipp: Alle mennesker er enestående og verdifulle i seg selv, og er skapt for fellesskap med Gud og vennskap med hverandre. Gjennom den nye pakt i Jesus Kristus har vi blitt en del av Guds fargerike fellesskap der ensretting og uniformering er negativt, mens mangfold og kreativitet er positivt. (1 Mos 1,26-28; 1 Kor 1,9; 1 Joh 1,1-7; 1 Kor 11; Ef 3,1-10; 1 Pet 4,10; Gal 3,26-29; Kol 3,11)

Praksis: Alle kristne må finne sin plass i det kristne paktsfellesskapet og tilhøre en lokal forsamling og underordne seg et lederskap. Vi vil bygge varme og trygge forhold ved å leve i lyset og vise trofast kjærlighet til hverandre. Vi vil utfylle hverandre og tjene hverandre med et mangfold av gaver og talent. Alle kristne har en utrustning og et ansvar i å bygge opp de andre ved å tjene der det trengs. (1 Kor 12-14; 1 Joh 1,7; Gal 5,22-25; Ef 4,1-6; Fil 2,1-5; Kol 3,12-15; Joh 13,34-35)

6. Autoritet og ansvar

Prinsipp: Autoritet er verdifullt fordi den har sitt opphav i Den treenige Gud. Lederansvar i det kristne fellesskapet hviler på Guds kall og utrustning, og er mest trygt i et fellesskap. Det er trygt og godt å underordne seg ledere som under Gud selv. (1 Mos 1,26-28; Ef 5,21; Apg 20,28; Hebr 13,7,17)

Praksis: Alle mennesker har et styreansvar og må gjøre regnskap for hvordan man har styrt til det beste for seg selv og fellesskapet. Lederansvaret i det kristne fellesskapet ligger hos et fellesskap av eldste som er utrustet av Den hellige ånd og er innsatt av apostler. Alt lederansvar viser seg ved å tjene og utvikle andre mennesker og få fram det beste i dem. Vi vil underordne oss under hverandre og lederne våre og gi dem den æren de fortjener. (2 Kor 5,10; Apg 14,23; Tit 1,5-9; 1 Tim 3,1-7; 1 Tess 5,12-13)

7. Å vinne mennesker for Gud

Prinsipp: Gjennom misjonsbefalingen om å gå ut i hele verden og gjøre alle folkeslag til disipler, har alle kristne fått et kall til å forkynne evangeliet og kristne folkeslag slik at Guds rike og hans rettferdighet får fylle alle nivå og områder i samfunnet. (Matt 28,18-20; Mark 16,15-18; Luk 24,44-49; Joh 20,21; Apg 1,8)

Praksis: Vi vil aktivt lete etter de fortapte for å berge dem. Vi vil be for og lyse fred og velsignelse over naboer og kontakter i arbeidslivet. Vi vil bygge vennskap med ikke-kristne og være tilstede så vi kan møte behov, helbrede syke, gjøre gode gjerninger, være lys og salt, være en merkbar positiv faktor i livet deres. Vi vil forkynne evangeliet om Guds rike med stor kraft og overbevisning. Vi vil vokse ved å mangfoldiggjøre oss selv på alle nivå i fellesskapet, og ved gruppedeling og menighetsplanting slik at alle mennesker kan bli en del av et fellesskap i gåavstand fra der de bor. Vi vil engasjere oss i media, politikk, utdanning, forsking, kulturliv osv. for å gjøre vår Herre Jesus Kristus kjent, elsket og etterfulgt. (Luk 19,10; 10,1-9)