KRISTENT
NETTVERK

 

 

Et kall til å gå videre
med evangeliet

KRISTENT NETTVERK

Kristent Nettverk er et norsk misjonsarbeid som ledes av Noralv Askeland og Terje Dahle. De jobber sammen i et team med en rekke forkynnere og bibellærere, med et felles kall om å forkynne evangeliet om Guds rike: At Jesus Kristus er gjort til herre og frelser for alle mennesker, slik at alle kan vende om, få et nytt liv og bli etterfølgere av Jesus. Videre hjelper teamet menigheter til å bygge på Bibelen som Guds ord, og jobber for visjonen om et samfunn preget av rettferdighet, fred, glede og håp for alle mennesker.

Kristent Nettverk er et apostolisk arbeid. Apostler er en av fem tjenestegaver omtalt i Bibelen (Ef 4,11). Også idag har apostler en viktig oppgave blant kristne, med en spesiell nåde til å forkynne Guds plan og Guds rike, og til å formidle menighetens rolle i denne planen. Apostler vil kunne gjenkjenne og gi rom for andre tjenestegaver (profeter, evangelister, hyrder og lærere) som er nødvendige for å utruste kristne til å leve som etterfølgere av Jesus.

Arbeidet som ledet fram til opprettelsen av Kristent Nettverk startet på 1980-tallet. I 1996 ble Noralv Askeland og Erling Thu anerkjent i en apostolisk og profetisk tjeneste og utsendt fra Kristent Fellesskap Bergen til misjonstjeneste. Dette er et mønster vi finner i Det nye testamentet, der Paulus og Barnabas ble sendt ut fra menigheten i Antiokia til misjon i Middelshavsområdet (Apg 13). Senere har flere medarbeidere fra ulike menigheter i Norge blitt en del av misjonsarbeidet, og Kristent Nettverk har bidratt til at mange nye menigheter har blitt startet i Norge de siste 20 årene.

I 1998 ble stiftelsen Kristent Nettverk opprettet som en juridisk enhet for å organisere misjonsarbeidet. Kristent Nettverk og tilknyttede menigheter samarbeider tett med andre kristne, både innenfor lutherske og pinsekarismatiske kirkesamfunn og organisasjoner. I tillegg driver Kristent Nettverk misjon i flere andre land, blant annet Filippinene, India, Vietnam og Nepal.

Stiftelsen Kristent Nettverks hovedoppgaver er:

  • Et administrativt og koordinerende organ for det apostoliske arbeidet.
  • Eier av nettstedet Sennep.net – inspirasjon til å følge Jesus i hverdagen.
  • Arrangør av sommerkonferansen Lys & Salt, og andre konferanser og samlinger for menigheter tilknyttet Kristent Nettverk.
  • Eier av Gullbotn konferansesenter, Help International Norway, FOLK bibelskole og Bergen bibelskole.

Her kan du lese Kristent Nettverks personvernerklæring.

KRISTENT FELLESSKAPBEVEGELSEN I NORGE

Kristent Fellesskap er en frikirkelig bevegelse som startet i Norge på 1980-tallet, og er også navnet på de fleste lokalmenigheter tilknyttet det apostoliske arbeidet Kristent Nettverk. Menighetene i bevegelsen har et felles kall om å forandre Norge gjennom forkynnelsen av Guds rike. Bevegelsen har nært slektskap og samarbeid med Ministries Without Borders, som arbeider i blant annet Storbritannia, USA, Canada og India.

Lokalmenigheter tilknyttet Kristent Nettverk er selvstendige enheter, som selv fatter avgjørelser og vedtak lokalt. Bevegelsen er ikke organisert som et tradisjonelt kirkesamfunn eller en hierarkisk organisasjon. Hver menighet ledes av eldste, som er begrepet Bibelen bruker på lokalt lederskap. Det apostoliske teamet i Kristent Nettverk har tilsyn med lokalmenighetene, og gir hjelp og støtte i forbindelse med forkynnelse, bibelundervisning og veiledning rundt aktuelle problemstillinger. Samarbeidet bygger på gjensidig tillit og relasjoner.

Menigheter tilsluttet bevegelsen Kristent Fellesskap finnes en rekke steder i Norge: Tromsø, Harstad, Vesterålen, Trondheim, Måløy, Osterøy, Nordhordland, Bergen, Sotra, Stord, Bømlo, Kvinnherad, Karmøy, Egersund, Kristiansand, Skien, Stokke og Oslo. I tillegg finnes en rekke nystartede grupperinger over hele landet hvor det ennå ikke er formalisert lederskap.